6 Sep 2004

Par zināšanu sabiedrībai veltīto konferenci Rīgā (14.-15.10.2004.)

2000.gadā pieņemtā Lisabonas stratēģija ir apņemšanās īstenot ekonomisko, sociālo un vides atjaunotni. Mēs gan Eiropā, gan Latvijā līdzdarbojamies procesā, lai veidotu Eiropas Savienību par dinamiskāko un konkurētspējīgāko ekonomiku pasaulē, kas dotu iespējas radīt jaunas un labākas darba vietus, un, attīstot sociālo un vides politiku, nodrošinātu sociālo sakļaušanos, līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. Tas ir Eiropas zināšanu sabiedrības attīstības process. Zināšanu sabiedrības jēdziens un koncepcija ir ieviesti, lai raksturotu galvenos, savstarpēji saistītos un atkarīgos strāvojumus, kas rit pasaulē un nosaka tās attīstību 21. gadsimtā. Mēs – Eiropā un Latvijā – radām savu nākotni, atrodoties šo izaicinošo strāvojumu un tendenču ietekmē.

Konferences mērķis ir aicināt valdības pārstāvjus, uzņēmējus, augstskolu akadēmisko personālu, jaunos zinātniekus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus u.c. ieinteresētās puses kopīgi mācīties un radīt zināšanas par ceļiem un līdzekļiem, kā realizēt Lisabonas stratēģijas mērķus ikdienas darbībā. Uzņēmīgums un jaunrade (entrepreneurship) kā viens no Lisabonas procesa virzītājspēkiem būs īpašas uzmanības centrā konferences plenārsēdēs. Konferencē notiks arī interaktīvi darba semināri, lai veicinātu inovatīvas mācīšanās pieredzi dalībnieku zināšanu paaugstināšanai. Viņiem būs iespējas sniegt savu ieguldījumu Lisabonas stratēģijas attīstībā. Konferences ziņojumi un kopsavilkums par galvenajiem rezultātiem tiks publicēti un izplatīti sabiedrībā.

The Banking Institution of Higher Education (Latvia) cordially invites you to its 6th Annual International Conference: "Knowledge Society and Implementation of the Lisbon Strategy in Europe and Latvia"

No comments: