21 May 2007

Agricultural foresight in Latvia

Foresight project (2006) "Involvement in the EU Countries Network on Elaborating the Agricultural Research Strategy with Foresight Method"

"Līdzdalība Eiropas Savienības valstu tīklā par lauksaimniecības pētījumu stratēģijas izstrādi ar foresight metodi"

About the project
In Latvian


Foresight exercise (2006) "Foresight and Strategic Planning Skills in the Context of Agricultural Research"

"Forsaits un stratēģiskās plānošanas prasmes lauksaimniecības pētījumu kontekstā"
outline In Latvian
within the foresight project


2007, Ongoing foresight project "The Application of the Network of Foresight Specialists Supporting Agricultural Policy and Improvement of Database of Agricultural Scientific Research and Equipment"

"Forsaita speciālistu tīkla pielietojums lauku politikas atbalstam un lauksaimniecības zinātnes pētījumu un iekārtu datu bāzes pilnveidošana"

Sponsor: the Ministry of Agriculture of the Republic of Latvia
Executor: the Latvian Academy of Sciences