30 Jan 2018

Latvijas valsts svētki

Tieši pirms 100 gadiem - 1918.gada 30. (17. pēc vecā stila) janvārī Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome (LPNP) nolēma, ka, pamatojoties uz nāciju pašnoteikšanās tiesībām, Latvijai jābūt par neatkarīgu, vienotu un demokrātisku valsti. 1918.gada 11.novembrī Lielbritānija atzina LPNP de facto un Z.A. Meierovicu par Latvijas pagaidu valdības neoficiālo diplomatisko pārstāvi.

 Skatīt par to dokumentu tekstus: :http://old.historia.lv/alfabets/L/la/latv_dibin/latv_dibin.htm
 ---------------
Latvijas Pilsoņi!
Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome 17.janvarī š.g. nolēma: “Dibinādamās uz visas pasaules demokratijas pasludinātām tautu pašnoteikšanās tiesībām, Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome:
1) atzīst, ka Latvijai jābūt neatkarīgai demokratiskai republikai, kuŗa apvienotu Kurzemi, Vidzemi un Latgali,
2) protestē pret jebkuŗu Latvijas sadalīšanas mēģinājumu, sevišķi pastrīpojot, ka latvju tautas pirmā un neatlaidīgā prasība ir Latvijas teritorialā un etnografiskā nedalamība,
3) protestē pret katru miera noslēgšanas mēģinājumu, kuŗš pārkāpj tautu pašnoteikšanās principu un pēdīgi,
4) nosoda tautas gribas viltošanu zem okupacijas un kaŗa apstākļu spaidiem.”
---------------
Foreign office.
November, 11 th, 1918.
Sir,
I have the honour to acknovledge with thanks your letter of the 30 th ultimo in which you enclose a copy of your appeal to Great Britain and the Allies to give their protection to Latvia.
I am happy to take this opportunity of repeating the assurance which i gawe you en the occasion of your recent visit. His Majesty's Government have viewed with the deepest sympathy the aspirations of the Lettish people and its desire for liberation from the German yoke. They are glad to reaffirm their readiness to grant provisional recognition to the Lettish National Council as a de facto independent body until such time as the Peace Conference lays the foundations of a new era of freedom and happines for your people.
In the meantime His Majesty's Government will be glad to receive you as the informal diplomatic Representative of the Lettish Provisional Government.

Yours faithfully,
(Signed) Arthur James Balfour.
Monsieur Meierovic,
115, Park Road,
Regent's Park, N. W.

--------------- 
Lielbritānijas ārlietu ministra A.Dž.Belfūra vēstule Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pilnvarotajam sakaros ar Lielbritānijas valdību Zigfrīdam Meierovicam par Latvijas de facto atzīšanu LPNP kā tās pagaidu valdības personā.

[1918.gada 11.novembrī]
___________________________________________________________________________

Lielbritānijas ārlietu ministrija
11.novembrī 1918.g.
Ser!
Man ir gods pateikties par Jūsu 30.oktobra vēstuli, kurā Jūs piesūtījāt savu lūgumu Lielbritānijai un viņas sabiedrotiem, lai tie dotu savu aizsardzību Latvijai.
Es esmu laimīgs par iespēju izmantot šo gadījumu, lai atkārtotu solījumu, ko es Jums devu Jūsu nesenās vizītes laikā. Viņa Majestātes valdība ir raudzījusies ar visdziļāko līdzjūtību uz latviešu tautas centieniem un viņas gribu atsvabināties no vācu jūga. Tā ar prieku atkal apliecina savu gatavību, dot pagaidu atzīšanu Latviešu Nacionālajai Padomei, kā de facto neatkarīgai iestādei, līdz tam laikam, kamēr Miera konference liks pamatus jaunam brīvības un laimes laikmetam Jūsu tautai.
Līdz tam laikam Viņa Majestātes valdība labprāt pieņem Jūs kā Latviešu Pagaidu valdības neoficiālo diplomātisko priekšstāvi.
Jums uzticīgais,
(Paraksts): Arturs Džeimss Belfūrs.
Meierovica kungam
115, Park Road,
Regent's Park, N.W.
--------------