30 Jan 2018

Latvijas valsts svētki

Tieši pirms 100 gadiem - 1918.gada 30. (17. pēc vecā stila) janvārī Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome (LPNP) nolēma, ka, pamatojoties uz nāciju pašnoteikšanās tiesībām, Latvijai jābūt par neatkarīgu, vienotu un demokrātisku valsti. 1918.gada 11.novembrī Lielbritānija atzina LPNP de facto un Z.A. Meierovicu par Latvijas pagaidu valdības neoficiālo diplomatisko pārstāvi.

 Skatīt par to dokumentu tekstus: :http://old.historia.lv/alfabets/L/la/latv_dibin/latv_dibin.htm
 ---------------
Latvijas Pilsoņi!
Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome 17.janvarī š.g. nolēma: “Dibinādamās uz visas pasaules demokratijas pasludinātām tautu pašnoteikšanās tiesībām, Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome:
1) atzīst, ka Latvijai jābūt neatkarīgai demokratiskai republikai, kuŗa apvienotu Kurzemi, Vidzemi un Latgali,
2) protestē pret jebkuŗu Latvijas sadalīšanas mēģinājumu, sevišķi pastrīpojot, ka latvju tautas pirmā un neatlaidīgā prasība ir Latvijas teritorialā un etnografiskā nedalamība,
3) protestē pret katru miera noslēgšanas mēģinājumu, kuŗš pārkāpj tautu pašnoteikšanās principu un pēdīgi,
4) nosoda tautas gribas viltošanu zem okupacijas un kaŗa apstākļu spaidiem.”
---------------
Foreign office.
November, 11 th, 1918.
Sir,
I have the honour to acknovledge with thanks your letter of the 30 th ultimo in which you enclose a copy of your appeal to Great Britain and the Allies to give their protection to Latvia.
I am happy to take this opportunity of repeating the assurance which i gawe you en the occasion of your recent visit. His Majesty's Government have viewed with the deepest sympathy the aspirations of the Lettish people and its desire for liberation from the German yoke. They are glad to reaffirm their readiness to grant provisional recognition to the Lettish National Council as a de facto independent body until such time as the Peace Conference lays the foundations of a new era of freedom and happines for your people.
In the meantime His Majesty's Government will be glad to receive you as the informal diplomatic Representative of the Lettish Provisional Government.

Yours faithfully,
(Signed) Arthur James Balfour.
Monsieur Meierovic,
115, Park Road,
Regent's Park, N. W.

--------------- 
Lielbritānijas ārlietu ministra A.Dž.Belfūra vēstule Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pilnvarotajam sakaros ar Lielbritānijas valdību Zigfrīdam Meierovicam par Latvijas de facto atzīšanu LPNP kā tās pagaidu valdības personā.

[1918.gada 11.novembrī]
___________________________________________________________________________

Lielbritānijas ārlietu ministrija
11.novembrī 1918.g.
Ser!
Man ir gods pateikties par Jūsu 30.oktobra vēstuli, kurā Jūs piesūtījāt savu lūgumu Lielbritānijai un viņas sabiedrotiem, lai tie dotu savu aizsardzību Latvijai.
Es esmu laimīgs par iespēju izmantot šo gadījumu, lai atkārtotu solījumu, ko es Jums devu Jūsu nesenās vizītes laikā. Viņa Majestātes valdība ir raudzījusies ar visdziļāko līdzjūtību uz latviešu tautas centieniem un viņas gribu atsvabināties no vācu jūga. Tā ar prieku atkal apliecina savu gatavību, dot pagaidu atzīšanu Latviešu Nacionālajai Padomei, kā de facto neatkarīgai iestādei, līdz tam laikam, kamēr Miera konference liks pamatus jaunam brīvības un laimes laikmetam Jūsu tautai.
Līdz tam laikam Viņa Majestātes valdība labprāt pieņem Jūs kā Latviešu Pagaidu valdības neoficiālo diplomātisko priekšstāvi.
Jums uzticīgais,
(Paraksts): Arturs Džeimss Belfūrs.
Meierovica kungam
115, Park Road,
Regent's Park, N.W.
--------------

7 Aug 2015

Kāpēc nav nāciju līderu...

Vai var uzaugt jauni  nācijas līmeņa līderi totalitārās vai autoritārās valstīs? 

1. Nevar. Tāpēc, ka diktatori, pastāvošās sistēmas nogriež potenciāliem līderiem iespējas un piedalīšanās ceļus, apstādina tos, iznīcina garīgi publiski un nereti - fiziski.
Tā darīja Staļins un citi kopš senseniem laikiem.
Tā dara Putins,  un metodes var būt gan līdzīgas, gan jaunas - globāli vēsturisku, kultūras un citu apstākļu dēļ.

Atklātības un neilgās demokrātijas laikā spēja uznākt  un uzaugt Jeļcins -
Gorbačovs un pārējie  varēja, taču viņu neapstādināja  (negribēja , neprata).

Veimāras Vācijā atnāca Hitlers.

______________

2. Var. Bet jābūt ļoti lielai veiksmīgu apstākļu sakritībai.

-------------------  

Mūsdienu demokrātijas. Kādēļ šeit trūkst jaunu nācijas līmeņa līderu? ...


Mīlēt

Glāsts ir Dieva pieskāriens.(Mikelandželo)
Mums bieži tas ir galvenais.

Tu esi Dievs, daļa no tā.

15 Jul 2015

Nepazaudēt sevi

Cilvēkam iztikt bez pašapliecināšanās ir nesaprast pašam sevi.

Nesaprast nozīmē dusmoties, ciest, vainot citus un pasauli.

10 Dec 2014

The Project on Forward Engagement

http://forwardengagement.org/

ANTICIPATORY GOVERNANCE 
PRACTICAL UPGRADES: EQUIPPING THE EXECUTIVE BRANCH TO COPE WITH INCREASING SPEED AND COMPLEXITY OF MAJOR CHALLENGES. link

"Foresight is the disciplined analysis of alternative futures. It is not prediction, it is not
vision, and it is not intelligence; it is a distinct process of monitoring prospective
oncoming events, analyzing potential implications, simulating alternative courses of
action, asking unasked questions, and issuing timely warning to avert a risk or seize an
opportunity. As a disciplined process, organized foresight offers a means to simulate
actions that would otherwise have to be tested against reality, where the consequences of
error are irrevocable. A foresight-generating and horizon-scanning system can help
government detect trends and weak signals, visualize alternative futures, and foster better
outcomes." (p.7)

30 Nov 2014

FTA 2014 ( JRC, EC )

5th International Conference on Future-Oriented Technology Analysis, 
Brussels, 27-28 November 2014, link

29 Oct 2014

The foresight research , FP7

The EU research framework programme (2007–13), Socio-economic sciences and humanities,
the summaries of research projects in foresight 

link


24 Sep 2014

Social Innovation

RESEARCH ON SOCIAL INNOVATION
Inventory of projects funded under the EU Research Framework Programmes (FP6 and FP7)

link 

30 Aug 2014

New Do(o)r Riga 2014Izraēlas un Latvijas izglītojošs projekts jauno sociālo uzņēmēju attīstīšanai

saite

22 Jul 2014

The development of the discipline of Anticipation

The UNESCO chair in Anticipatory Systems deals with three clusters of research projects: “The Discipline of Anticipation”, "Projects", and “Field Applications”. 

A few topics characterizing the Discipline of Anticipation: Understanding and classifying anticipation, including biological, psychological and social types of anticipation; The theory of anticipatory systems; Complexity (from the point of view of anticipation); Futures Literacy; Reframing, or the structure of imagination; Anticipatory Capability Profile; Resilience Profile; Anticipatory methods, including the development of suitable protocols; Anticipation and values - Ethical aspects of anticipation; Philosophical aspects of the theory of anticipation.

"The main purpose of the UNESCO Chair in Anticipatory Systems is to centralize the study of anticipation and to define the Discipline of Anticipation as a cohesive body of knowledge."   see Project Anticipation

10 Mar 2014

Modelling for Global Systems Science

"Models in GSS are used as a map of the world, or a specific piece of it, and can be used to address complex problems faced by society and policy makers. More conventional methods, economics for example, also use models but these models tend to be more specifically focussed on one specific area and exclude much relevant information. This can lead to unintended consequences, and when a policy relies on such a model it may actually end up causing more harm then good. GSS seeks to avoid this by using models that are more comprehensive and look at more external factors that may influence a system. Essentially, this means that GSS is using a larger map that not only looks at the path ahead, but also which paths are dead ends or might get you lost." more

Source: Global System Dynamics and Policy. Best Practice Guidelines Towards a Science of Global Systems.
Collated and written by
Steven Bishop
Peter Baudains
Jason Greenlaw
Giles Foden
Julian Hunt
Jeff Johnson

Global System Dynamics and Policy (GSDP) project website: www.gsdp.eu

31 Dec 2013

Cik lielā mērā ES, tās dalībvalstis, organizācijas, uzņēmumi, mācību iestādes, cilvēki un kopienas mainīsies, lai būtu inovatīvas, sadarbotos un radītu, īstenotu inovācijas sev, Eiropai, pasaulei?
Ir paziņots par ES kā Inovāciju savienības mērķiem, iespējām:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
Sākas 2014.-2020.g. ES programma Horizonts:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

11 Nov 2013

ne tikai CV

Pastāv viedoklis, ka pēc rakstura iezīmēm cilvēku tipi var būt: militāristi, ierēdņi, biznesmeņi, mākslinieki. To ir vērts zināt, ņemt vērā, domājot par savu un citu izglītību, profesiju, izvēlēm un, protams, personības attīstīšanu, veiksmi un laimi darbā un ģimenē. Mēs varam un maināmies, bet daudz kas paliek...